Nemoc šílených krav: Hrozba i v 21. století?

Nemoc Šílených Krav

Co je nemoc šílených krav?

BSE, neboli nemoc šílených krav, je závažné infekční onemocnění postihující mozek a míchu skotu. Toto onemocnění je způsobeno infekčními bílkovinami zvanými priony. Priony mění tvar normálních bílkovin v mozku, což vede k poškození mozkové tkáně a vzniku charakteristických mikroskopických děr. Nemoc šílených krav patří do skupiny onemocnění zvaných transmisivní spongiformní encefalopatie (TSE), které postihují různé živočišné druhy. U ovcí se vyskytuje jako klusavka, u jelenů jako chronické chřadnutí.

Příznaky BSE se u skotu obvykle objevují ve věku 4 až 5 let a zahrnují změny v chování, jako je neklid, agresivita, nekoordinované pohyby a ztráta koordinace. Nemoc je vždy smrtelná a neexistuje na ni žádný lék. Lidé se mohou nakazit variantou Creutzfeldt-Jakobovy choroby (vCJD) konzumací kontaminovaného hovězího masa. Příznaky vCJD jsou podobné jako u jiných prionových onemocnění a zahrnují ztrátu paměti, změny v chování a ztrátu koordinace.

Prevence BSE zahrnuje přísná opatření v chovu skotu, jako je zákaz krmení masokostní moučkou z přežvýkavců a sledování zvířat s podezřením na onemocnění. Od objevení BSE v 80. letech 20. století došlo k výraznému snížení počtu případů díky těmto opatřením. Nicméně BSE a další prionová onemocnění zůstávají i nadále předmětem výzkumu a obav veřejného zdraví.

Příznaky a projevy nemoci

BSE, neboli nemoc šílených krav, je infekční onemocnění zvířat postihující nervový systém skotu. U nakažených zvířat se projevuje řadou neurologických příznaků. Mezi první projevy patří změny v chování, jako je neklid, podrážděnost a agresivita. Krávy mohou být také plaché a lekavé, s přehnanými reakcemi na hluk nebo dotek. Postupně se objevují poruchy koordinace pohybu, nejistá chůze, klopýtání a pády. Zvířata mají potíže s vstáváním a udržením rovnováhy. Dalšími příznaky jsou třes svalů, ztráta hmotnosti i přes normální chuť k jídlu a snížená produkce mléka. V pokročilých stádiích nemoci se u krav rozvíjí těžká demence, ztráta koordinace a paralýza. Nemoc šílených krav je smrtelná a neexistuje na ni žádná léčba. Je důležité si uvědomit, že BSE je přenosná i na člověka, konzumací kontaminovaného masa.

Příčiny a přenos BSE

BSE, neboli bovinní spongiformní encefalopatie, je závažné neurodegenerativní onemocnění skotu. Tato nemoc, známá také jako „nemoc šílených krav“, je klasifikována jako přenosná spongiformní encefalopatie (TSE). Příčinou BSE je abnormální forma proteinu zvaného prion. Priony se běžně nacházejí v těle, ale v případě BSE se tyto proteiny skládají nesprávně a hromadí se v mozku a míše. Tato akumulace vede k poškození mozkové tkáně, což způsobuje neurologické příznaky, jako jsou změny chování, ztráta koordinace a nakonec smrt.

Vlastnost Popis
Český název Nemoc šílených krav
Vědecký název Bovinní spongiformní encefalopatie (BSE)
Typ onemocnění Přenosná spongiformní encefalopatie (TSE)
Původce Priony (abnormální proteiny)
Postižené druhy Především skot, vzácně i jiné druhy savců
Příznaky Neurologické poruchy, změny chování, z úbytek hmotnosti, smrt
Přenos Kontaminovaným krmivem, kontaktem s infikovanými tkáněmi
Léčba Neexistuje
Prevence Přísná kontrola krmiv, sledování a likvidace nakažených zvířat

Přenos BSE probíhá především konzumací kontaminovaného krmiva. Zvířata se mohou nakazit požitím krmiva obsahujícího infikované tkáně, jako jsou mozky a míchy jiných zvířat. V minulosti bylo běžnou praxí přidávat do krmiva pro skot masokostní moučku, která mohla obsahovat infikované tkáně. Tato praxe byla v mnoha zemích zakázána, aby se zabránilo šíření BSE.

Přenos BSE z krávy na tele je také možný, i když méně častý. K tomu dochází během březosti nebo kojení. Naštěstí neexistuje žádný důkaz o tom, že by se BSE mohla přenášet z člověka na člověka.

Riziko pro člověka

Nemoc šílených krav, odborně bovinní spongiformní encefalopatie (BSE), je infekční onemocnění zvířat, které postihuje mozek a míchu skotu. U lidí může konzumace kontaminovaného hovězího masa vést k rozvoji varianty Creutzfeldt-Jakobovy choroby (vCJD). Příznaky vCJD jsou podobné jako u klasické CJD, neurodegenerativního onemocnění, ale obvykle se objevují v mladším věku. Patří mezi ně ztráta paměti, změny chování, problémy s koordinací a pohybem a demence. V konečné fázi onemocnění pacienti upadají do kómatu a umírají.

I když je riziko nákazy vCJD z konzumace kontaminovaného hovězího masa velmi nízké, je důležité dbát na preventivní opatření. Mezi ně patří nákup masa pouze z důvěryhodných zdrojů, dostatečná tepelná úprava masa a vyhýbání se konzumaci rizikových částí, jako je mozek a mícha.

Vlády a mezinárodní organizace zavedly přísná opatření ke sledování a kontrole šíření BSE a vCJD. Patří mezi ně zákaz krmení skotu masokostní moučkou, testování skotu na BSE a stahování kontaminovaného masa z trhu. Tato opatření pomohla výrazně snížit výskyt BSE a vCJD v posledních letech.

Prevence a opatření

Nemoc šílených krav, neboli bovinní spongiformní encefalopatie (BSE), patří mezi infekční onemocnění zvířat, konkrétně skotu. Přenáší se priony, infekčními bílkovinami, které poškozují mozek a nervovou soustavu. Prevence BSE a dalších infekčních onemocnění zvířat je zásadní pro ochranu zdraví zvířat i lidí. Důležitá je důsledná kontrola původu krmiva pro skot. Krmivo by nemělo obsahovat masokostní moučku vyrobenou z přežvýkavců. Pravidelné veterinární kontroly stád skotu pomáhají včas odhalit případná ohniska nákazy. V případě výskytu BSE je nutné nemocná zvířata utracit a zlikvidovat bezpečným způsobem, aby se zabránilo šíření prionů. Dodržování přísných hygienických opatření v chovech a při manipulaci s uhynulými zvířaty je nezbytné. Vzdělávání chovatelů o prevenci a rozpoznání příznaků infekčních onemocnění je klíčové pro včasnou reakci. Spolupráce mezi chovateli, veterináři a státní správou je nezbytná pro účinnou prevenci a kontrolu infekčních onemocnění zvířat.

Výskyt v České republice

BSE, neboli nemoc šílených krav, je infekční onemocnění zvířat, které postihuje mozek a míchu skotu. V České republice se naštěstí nemoc šílených krav vyskytla jen velmi vzácně. První a dosud jediný potvrzený případ BSE u skotu chovaného v České republice byl zaznamenán v roce 2001. Šlo o krávu z farmy v okrese Náchod. Následná vyšetření a opatření potvrdila, že se jednalo o ojedinělý případ a nemoc se dále nešířila. Díky přísným veterinárním kontrolám, dohledu nad krmivy a dalším preventivním opatřením se podařilo udržet BSE v České republice pod kontrolou.

Aktuální situace ve světě

V posledních letech jsme svědky nárůstu infekčních onemocnění zvířat, která představují hrozbu i pro lidské zdraví. Nemoc šílených krav, známá také jako bovinní spongiformní encefalopatie (BSE), je toho děsivým příkladem. Toto smrtelné neurodegenerativní onemocnění postihuje skot a může se přenést na člověka konzumací kontaminovaného masa.

I když se v České republice v posledních letech nevyskytly žádné případy BSE, je nezbytné zůstat ostražití. Veterinární dohled nad chovem skotu a důsledné kontroly masa jsou klíčové pro prevenci šíření této nemoci.

Kromě BSE existuje řada dalších infekčních onemocnění zvířat, která představují hrozbu pro člověka, jako je ptačí chřipka, africký mor prasat a vzteklina. Globalizace a změna klimatu usnadňují šíření těchto nemocí přes hranice, a proto je mezinárodní spolupráce v oblasti veterinární medicíny a veřejného zdraví zásadní.

Je důležité si uvědomit, že zdraví lidí, zvířat a životního prostředí je vzájemně propojeno. Prevence a kontrola infekčních onemocnění zvířat je proto nezbytná pro ochranu našeho zdraví a blahobytu.

Publikováno: 06. 07. 2024

Kategorie: zvířata

Autor: Marek Štěpánek

Tagy: nemoc šílených krav | infekční onemocnění zvířat